Vilkår og betingelser

1. Generelle bestemmelser
2. Skolestart
3. Fakturerings- og betalingsvilkår
4. Angrerett
5. Avbrudd
6. Elevens plikter
7. Skolens plikter

1. Generelle bestemmelser

1.1 Om avtalen

Ved å fylle ut bestillingsskjema på www.sonans.no, krysse av for "Jeg har lest og godtatt vilkårene for bestilling av fag  hos Sonans Utdanning" og klikke "Send bestilling", har du akseptert vilkårene i denne avtalen. Bestillingen er økonomisk bindende og gir deg status som student hos Sonans. Ved bestilling av fag via sonans.no på web gjelder angrerettloven (les mer i pkt 4. om angrerett). Du vil motta en bekreftelse av din bestilling sammen med et angrerettskjema fra Sonans på e-post. Denne bekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din kontrakt med Sonans Utdanning.

Kombinasjon av nett– og klasseromsundervisning: Dersom avtalen gjelder kombinasjon av nett- og klasseromsundervisning, gjelder samme betingelser som for klasseromsundervisning.

1.2 Forbehold om avtalen

Sonans tar forbehold om at det kan ha blitt fullt på enkelte kurs og at enkelte kursvarianter kan ha blitt endret. Sonans forbeholder seg retten til å avlyse kurs der elevgrunnlaget er for lite. Varsel om avlyste kurs skal gis ca. 2 uker før normal skolestart.

Denne avtalen er ikke bindende for Sonans dersom du har utestående skolepenger fra tidligere bestillinger av fag ved noen av Sonans sine skoler.

Dersom du er under 18 år, er denne avtalen ikke gyldig før en av dine foresatte har undertegnet avtalen.

1.3 Fagsammensetting

Dersom du ikke har levert vitnemål/kompetansebevis eller ikke har deltatt på en rådgivende samtale før påmelding, tar Sonans ikke ansvar for at fagsammensettingen blir riktig. Du plikter selv å innhente skriftlig dokumentasjon fra tidligere lærested dersom Sonans anser dette som nødvendig for å kunne garantere riktig fagsammensetting.

2. Skolestart

Klasseromsundervisning: Skolestart er normalt i slutten av august eller slutten av januar. Skolene informerer om datoer for skolestart.

Nettundervisning: Skoleåret starter når avtalen er registrert og du har fått tildelt brukernavn og passord. Du har tilgang på kurset 14 måneder fra og med dato for registrering av avtalen. Dersom du ønsker ytterligere tilgang til kurset, kan dette gis i inntil 6 måneder før de 14 opprinnelige månedene er utløpt mot et gjenåpningsgebyr på NOK 1750 per kurs. 

Kombinasjonsundervisning: Dersom du har en kombinasjonskontrakt nett – og klasserom, starter du nettundervisningen samtidig som oppstart for klasseromsundervisning.

3. Fakturering- og betalingsvilkår

3.1 Skole penger

Skolepenger er summen av prisen på de enkelte kurs, elevøvelser, seminarer og semesteravgift. Lærebøker og offentlige eksamensavgifter inngår ikke i skolepengene.

Du plikter å betale skolepenger i henhold til avdrag/forfallsdatoer i avtalen. Ved eventuelt avbrudd, plikter du å betale skolepenger i henhold til avtalens regler om avbrutt skolegang. Skolepenger for avlyste kurs refunderes.

3.2 Betaling

Sonans forbeholder seg retten til å stenge din tilgang til nettkurs og læringsressurser dersom skolepenger ikke er betalt etter avtale. Ved midlertidig utestengelse vil fravær meldes til Lånekassen og støtten kan opphøre frem til skolepenger er betalt og aktiviteten gjenopptatt.

Forsinket betaling

Ved forsinket innbetaling av avdrag påløper forsinkelsesrenter etter «Lov om renter ved forsinket betaling» av 17.12.76 nr 100, p-t- 9.5% p.a. og purregebeyr. Avdrag for skolepenger blir oversendt til inkasso ved forsinket betaling. 

Sonans bruker Lindorff som samarbeidspartner ved innfordring av skolepenger. Ved å godta denne avtalen gir du Lindorff fullmakt til å benytte mobilnummer og mailadresse for direkte kontakt med skyldner.

Lånekassen

I forkant av avtaleinngåelse med Sonans, plikter du selv å forsikre deg om at du er kvalifisert til å få lån/stipend fra Lånekassen, dersom skolepenger skal finansieres med dette. Avslag fra Lånekassen gir deg derfor ikke fritak fra ordinære avbruddsregler.

4. Angrerett

Angrerettskjema blir sendt på e-post ved bestilling på sonans.no. Etter angrerettloven har du 14-dagers angrerett etter inngått avtale.

Klasseromsundervisning: Forutsetting for at angrerett kan tas i bruk er at avtalen har blitt inngått ved fjernsalg (per telefon eller web) eller utenfor fast lærested. Angreretten gjelder derfor kun for dem som ikke har vært til en samtale ved lærestedet i forbindelse med avtalesignering.

Nettundervisning: Dersom du starter kurset før utløpet av angreretten, og likevel benytter deg av angreretten, betaler man for bruk av kurset/antall åpnede og nedlastede dokumenter.

5. Avbrudd

Du må varsle Sonans om avbrudd uansett årsak.  Du må motta en skriftlig bekreftelse fra Sonans om at avbrudd er registrert. Ved avbrudd beregnes et avbruddsgebyr. Dersom du trekker deg før skolepenger er betalt, må avbruddsgebyret likevel betales. Skolepenger som er innbetalt utover avbruddsgebyret refunderes.

5.1 Avbruddsgebyr

Klasseromsundervisning:

  • Avbrudd før skolestart: Dersom du trekker deg fra kontrakten før skolestart, belastes du med 1750 kroner i avbruddsgebyr 
  • Helårskontrakt: Ved avbrutt skolegang fra og med skolestart, må du betale 100% av høstkursene og 50% av helårskursene (høstdelen). I tillegg kommer et gebyr på 1750 for avbrutte vårkurs. Ved avbrudd etter skolestart andre semester, må hele kontraktssummen betales 
  • Høstkontrakt eller vårkontrakt: ved avbrutt skolegang etter skolestart, blir du belastet hele kontraktssummen

Nettundervisning:

  • Ved avbrudd innen 7 dager etter at angreretten har gått ut, må du betale minimum 20% av skolenepengene pr. kurs
  • Fra 7 til og med 21 dager etter angrerettens utløp, må du betale minimum 60% av skolepengene per kurs 
  • Ved avbrutt skolegang over 21 dager angrerettens utløp, må du betale skolepengene i sin helhet 
  • Dersom du har åpnet mer enn halve kurset, må skolepengene betales i sin helhet
  • Hvis du ønsker å bytte fag etter inngått avtale, gjelder ovennevnte avbruddsregler

5.2 Force Majeure

Dersom studiet avbrytes pga. uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure slik som f. eks alvorlig sykdom eller ulykker), betaler du bare for tilbudt undervisning. Slike forhold må dokumenteres med legeerklæring og leveres sammen med skriftlig avbruddsmelding til lærestedet senest innen to uker etter påbegynt fravær.

6. Elevens plikter

6.1 Undervisning

Det forventes at du følger undervisningsopplegget ved Sonans. Det forventes også at du forbereder deg til timene i tråd med faglærers anvisninger, leverer innleveringsoppgaver innen gitte frister, møter på heldagsprøver og muntlige høringer, samt å møte tidsnok til undervisning. Dersom du tar nettkurs, følger du oppsatt undervisningsopplegg i nettkurset.

6.2 Lånekassen

Dersom du skal søke støtte i Lånekassen, må det i forbindelse med inngåelse av kontrakt settes opp en studieplan som beskriver hvilket semester du skal ta eksamen i de ulike fag. Sonans kan ikke behandle din søknad til Lånekassen før en slik studieplan foreligger. Studenten forplikter seg også til å starte undervisningsopplegget i nettkurs/klasseromsundervisning det gis støtte for, før Sonans bekrefter lån og stipend for studenten. Dersom du ikke avlegger eksamen i henhold til din studieplan, fører det til at du blir forsinket i utdanningen din. Det medfører at lån ikke blir omgjort til stipend, og det kan få konsekvenser for fremtidige lån.

Studenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med Lånekassens regelverk.

6.3 Fravær

For klasseromsundervisning blir det registrert fravær i hver skoletime. Ved udokumentert fravær som overstiger 20 dager av definert undervisningstid, kan du motta skriftlig varsel fra skolen. For nettundervisning føres ikke ordinært fravær, men fraværsføringen baserer seg på fremdrift, tidsbruk og pålogging. Dersom du mottar lån fra Lånekassen og du uteblir fra undervisning ut over 20 dager, vil Sonans rapportere fraværet til Lånekassen, som da vil stanse videre utbetaling så lenge fraværet vedvarer.

6.4 Eksamensoppmelding

Sonans kan veilede og assistere deg i forbindelse med eksamensoppmelding, men det er ditt eget ansvar å melde deg opp i alle fag innen gitt frist og sjekke at du har brukt riktig fagkode. Utdanningsmyndighetene er ansvarlige for at eksamen blir avviklet etter de regler som gjelder for privatister. Sonans tar forbehold om at det kan skje endringer i eksamensforskriftene i tiden mellom skolestart og eksamen. Endringer av betydning skal varsles på skolen eller via skolens læringsplattform. 

7. Skolens plikter

7.1 Lærere

Sonans skal stille med faglig kvalifiserte lærere. Lærere blir evaluert hvert semester.

7.2 Undervisning

Klasseromsundervisning: Skoleåret starter i siste halvdel av august eller januar. Innføringskurs i språkfag, matematikk og tilgang til læringsplattform kan starte to uker før oppstart. Dette gjelder også kombinasjon av nett – og klasseromsundervisning. Skolerute med nødvendige datoer for oppstart fås på den enkelte skole. Timeplanen sendes ut like før skolestart og den kan unntaksvis bli justert i løpet av skoleåret. Aktiviteter utover ordinær undervisning, f.eks prøveksamener, labøvelser, eksamensforberedelser og tapt undervisning pga læreres sykdom/permisjon, kan bli lagt til kveld og helger.

Sonans tilbyr 24 uker undervisning innen definerte helårskurs og 12 uker undervisning innen definerte halvårskurs. Seminarer og andre korte kurs kan avvike fra denne normen. Dette er i så fall spesifisert i kursbeskrivelsen.
Hvis en lærer er borte fra undervisningen, skal den tapte undervisningen gjennomføres på et annet tidspunkt.

Nettundervisning: Administrasjon og nettlærer skal svare så fort som mulig og innen 24 timer på faglige henvendelser. Dette gjelder ikke i helger, høytider og skoleferier. Lærere har sommerferie i juli måned, og romjulen brukes til fagutvikling/avspasering. I de periodene kan man ikke forvente tilbakemelding fra lærer.

Unntak fra 24-timersregelen gjelder tilbakemelding på innsendingsoppgaver Hvis ikke annet tidspunkt er avtalt med nettlærer, må du påberegne ca. 4 virkedager før tilbakemelding fra lærer kan forventes.

7.3 Ordensregler

På skolen og ulike nettfora opptrer vi hensynsfullt og høflig mot hverandre. All bruk av skjellsord og navnekalling er uakseptabelt. Mobbing tolereres ikke. Det skal være arbeidsro i timene. Forstyrrende bruk av mobiltelefon i timene skal ikke forekomme, og telefoner skal derfor slås av/på lydløs modus dersom annen beskjed ikke blir gitt. All bruk eller oppbevaring av rusmidler og alkohol på skolen er forbudt. Dersom du inntar rusmidler på skolen eller møter i påvirket tilstand, vil du umiddelbart bli bortvist fra skolen. Farlige gjenstander eller våpen er strengt forbudt på skolens område. Brudd på ordensreglene kan føre til utvisning fra skolen.

7.4 Personlige eiendeler

Du står selv ansvarlig for effekter som medbringes til skolen, slik som klesplagg, pc/nettbrett/mobil, kalkulatorer, bøker m.m. Kjøp og salg av skolebøker skjer på eget ansvar.

Spør Sanna
sonans-logo-min circle-mask spinner-1 eyebrow-left eyebrow-right ear-left eyes eye glasses eye ear-right mouth mouth-right
Klikk her for info om: {{ response.heading }}
{{ response.button_text }}
{{ response.second_button_text }}
Dersom du ønsker å endre time, avbestille time eller ikke har blitt kontaktet bør du ta kontakt med din skole.
Fant du svar på det du lette etter?
Jeg ser forresten at {{ available_human.name }} er tilgjengelig på chatten vår, hvis du ikke finner svarene du leter etter kan jeg sette deg over? Hvis du ikke finner svar på det du ser etter kan du legge igjen en beskjed. Du får svar så fort en av våre veiledere ser den.

{{ step.heading }}

Jeg ser en av våre rådgivere {{ booking_school_description }}har ledig tid {{ description_of_date }}, hvis du vil kan jeg lage en avtale for deg {{ description_of_time }}?

Hvis det ikke passer da kan du søke i tilgjengelige tidspunkter ved å klikke her

Hvilken dato kan passe for rådgivning?

{{ missing_slots }}
Via videochat
Over telefon
Oppmøte {{ school_descrition() }}
Oppmøte i Bergen
{{ booking_error }}
{{ step.selected }}

{{ step.selected.description }}

-