Hopp til hovedinnhold

Vilkår og betingelser

1. Generelle bestemmelser
2. Skolestart
3. Fakturerings- og betalingsvilkår
4. Angrerett
5. Avbrudd
6. Studentens plikter
7. Skolens plikter
8. Mangler ved Sonans' tilbud

 

1. Generelle bestemmelser

1.1 Om avtalen

Ved å signere denne avtalen, på papir eller digitalt, har du akseptert vilkårene i denne avtalen og den er gyldig fra signeringstidspunktet.

Bestillingen er økonomisk bindende og gir deg status som student hos Sonans. Ved bestilling av fag fra Sonans, enten via sonans.no på web eller ved signering på lærestedet, gjelder angrerettloven (les mer i pkt 4. om angrerett). Du vil motta en bekreftelse av din bestilling sammen med et angrerettskjema fra Sonans på e-post. Denne bekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din kontrakt med Sonans Utdanning.

Kombinasjonskontrakt av online–, campus- og/eller liveundervisning. Dersom avtalen gjelder kombinasjon av overnevnte gjelder samme betingelser som for campusundervisning (klasseromsundervisning).

1.2 Forbehold om avtalen

Sonans tar forbehold om at det kan ha blitt fullt på enkelte kurs og at enkelte kursvarianter kan ha blitt eller bli endret. Sonans forbeholder seg retten til å avlyse kurs der elevgrunnlaget er for lite. Varsel om avlyste kurs skal gis senest 2 uker før normal skolestart.

Denne avtalen er ikke bindende for Sonans dersom du har utestående skolepenger fra tidligere bestillinger av fag ved noen av Sonans sine skoler, herunder campusundervisning, liveundervisning eller onlineundervisning.

Dersom du er under 18 år, er denne avtalen ikke gyldig før en av dine foresatte har undertegnet avtalen.

For pakker som går over to skoleår (vår/høst), må begge kontrakter signeres samtidig for at pakkerabatten skal gjelde.

For øvrig gjelder andre forbehold og begrensninger som fremgår av denne avtalen.

1.3 Fagsammensetting

Dersom du ikke har levert vitnemål/kompetansebevis eller ikke har deltatt på en rådgivende samtale før påmelding, tar Sonans ikke ansvar for at fagsammensettingen blir riktig. Du plikter selv å innhente skriftlig dokumentasjon fra tidligere lærested dersom Sonans anser dette som nødvendig for å kunne garantere riktig fagsammensetting.

2. Skolestart

Campusundervisning: Skolestart er normalt i slutten av august eller slutten av januar. Skolene informerer om datoer for skolestart.

Liveundervisning: Skolestart er normalt i slutten av august eller slutten av januar. Skolen informerer om datoer for skolestart.

Onlineundervisning: Skoleåret starter normalt i slutten av august eller i slutten av januar. Som elev ved onlineundervisning vil man imidlertid få tilgang til læringsplatformen i forkant av skoleårets og/eller semesterets start. For kurs som går på høsten vil tidligste tilgang være fra 1.april, mens for kurs som går våren vil tidligste tilgang være fra 1. oktober. Tilgang til onlineundervisning er avhengig av hvilken lengde man har kjøpt på kurset eller pakken. For helårskurs er maksimal tilgang på 15 måneder, mens det for høst eller vårkurs er maks 9 måneder tilgang. Dersom du ønsker ytterligere tilgang til kursene utover det som du har kjøpt, kan man forlenge tilgangen i en periode opp til 6 måneder mot en ekstra avgift.

Kombinasjonsundervisning: Dersom du har en kombinasjonskontrakt for både online – og/eller liveundervisning og campusundervisning, starter du onlineundervisningen samtidig som oppstart for campus-/liveundervisning.

3. Fakturering- og betalingsvilkår

3.1 Skolepenger

Skolepenger er summen av prisen på de enkelte kurs (studieavgiften), elevøvelser, seminarer og semesteravgift. Lærebøker og offentlige eksamensavgifter inngår ikke i skolepengene.

Du plikter å betale skolepenger i henhold til avdrag/forfallsdatoer i avtalen. Ved eventuelt avbrudd, plikter du å betale skolepenger i henhold til avtalens regler om avbrutt skolegang. Skolepenger for avlyste kurs refunderes, så fremt ikke annet følger av denne avtalen.

3.2 Betaling

Sonans forbeholder seg retten til å stenge din tilgang til onlineundervisning og læringsressurser dersom skolepenger ikke er betalt etter avtale. Ved midlertidig utestengelse vil fravær meldes til Lånekassen og støtten kan opphøre frem til skolepenger er betalt og aktiviteten gjenopptatt.

Forsinket betaling: Ved forsinket innbetaling av avdrag påløper forsinkelsesrenter etter «Lov om renter ved forsinket betaling» av
17.12.76 nr 100, p-t- 8.5% p.a. og purregebeyr. Avdrag for skolepenger blir oversendt til inkasso ved forsinket betaling.

Sonans bruker Intrum som samarbeidspartner ved innfordring av skolepenger. Ved å godta denne avtalen gir du Intrum fullmakt til å benytte mobilnummer og mailadresse for direkte kontakt med skyldner.

Lånekassen: I forkant av avtaleinngåelse med Sonans, plikter du selv å forsikre deg om at du er kvalifisert til å få lån/stipend fra Lånekassen, dersom skolepenger skal finansieres med dette. Avslag fra Lånekassen gir deg derfor ikke fritak fra ordinære avbruddsregler.

3.3 Kredittsjekk

F.o.m. 01.12.2022 forbeholder Sonans seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av deg i forbindelse med bestilling av fag og kan kansellere bestillingen din dersom du ikke er kredittverdig. Ved en eventuell kredittsjekk vil du få informasjon om dette.

4. Angrerett

Angrerettskjema blir sendt på e-post ved bestilling på sonans.no og ved bestilling på lærestedet.

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett etter kontraktsinngåelse. Forutsetning for angrerett etter loven er at avtalen er inngått ved fjernsalg. Sonans gir også angrerett ved kontraktsignering på lærestedet. Dersom du benytter deg av angreretten etter at undervisning har startet, må du betale en prosentvis andel av kursprisen.

Onlineundervisning: Dersom du starter kurset før utløpet av angreretten og likevel benytter deg av angreretten, må du betale for bruk av kurset/antall åpnede og nedlastede dokumenter.

5. Avbrudd

5.1 Varsel om avbrudd

Du må varsle Sonans om avbrudd uansett årsak. Du vil motta en skriftlig bekreftelse fra Sonans om at avbrudd er registrert. Ved avbrudd beregnes et avbruddsgebyr. Dersom du trekker deg før skolepenger er betalt, vil registreringsavgiften likevel ikke refunderes. Skolepenger som er innbetalt utover registreringsavgiften refunderes, med de modfiseringer som følger av punkt 5.2. nedenfor.

5.2 Avbruddsgebyr

Avbrudd campus- og liveundervisning:

Studenten plikter å betale en registreringsavgift på kr.1950 som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Denne registreringsavgiften inngår i skolepengene.

Skolepengene som spesifisert i kontrakten forfaller til betaling ved studiets start. Registreringsavgiften blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser studiet.

Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften.

Helårskontrakt (to semester): Ved avbrutt skolegang etter påbegynt skolestart første semester, må du betale 100% av skolepengene for inneværende semester. I tillegg kommer et gebyr på kr.1950 per avbrutte vårkurs. Ved avbrudd etter skolestart andre semester, må du betale skolepengene i sin helhet.

Høstkontrakt eller vårkontrakt (ett semester): ved avbrutt skolegang etter påbegynt skolestart, må du betale skolepengene i sin helhet.

Ved avbrudd av pakkekontrakt etter første semester, som er inngått over to semestre i ett skoleår, vil pakkerabatten bortfalle og du må betale ordinær pris på kurs i pakkens første semester.

Ved avbrudd av pakkekontrakt som er inngått over to skoleår (vår/høst) vil avbrudd av vårkontrakt også medføre avbrudd av høstkontrakt.

Avbrudd onlineundervisning:

Ved avbrudd innen sju dager etter at angreretten har gått ut, må du betale minimum 25% av skolepengene pr. kurs.

Ved avbrutt skolegang etter mer enn 7 dager etter angrerettens utløp, må du betale skolepengene i sin helhet.

Dersom du har åpnet mer enn halve kurset, må skolepengene uansett betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å bytte fag etter inngått avtale, gjelder ovennevnte avbruddsregler.

5.3 Force majeure

Dersom studiet avbrytes pga. uforutsette, alvorlige forhold på studentens side som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure slik som f. eks alvorlig sykdom eller ulykker), betaler du bare skolepenger for tilbudt undervisning. Slike forhold må dokumenteres med legeerklæring og leveres sammen med skriftlig avbruddsmelding til lærestedet senest innen to uker etter påbegynt fravær.

6. Studentens plikter

6.1 Undervisning

Det forventes at du følger undervisningsopplegget ved Sonans. Det forventes også at du forbereder deg til timene i tråd med faglærers anvisninger, leverer innleveringsoppgaver innen gitte frister, møter på heldagsprøver og muntlige høringer, samt møter tidsnok til undervisning. Dersom du tar onlinekurs, følger du oppsatt undervisningsopplegg i onlinekurset.

6.2 Lånekassen

Dersom du skal søke støtte i Lånekassen, må det i forbindelse med inngåelse av kontrakt settes opp en studieplan som beskriver hvilket semester du skal ta eksamen i de ulike fag. Sonans kan ikke behandle din søknad til Lånekassen før en slik studieplan foreligger. Studenten forplikter seg også til å starte undervisningsopplegget i online-, live- og campusundervisning det gis støtte for, før Sonans bekrefter lån og stipend for studenten. Dersom du ikke avlegger eksamen i henhold til din studieplan, fører det til at du blir forsinket i utdanningen din. Det medfører at lån ikke blir omgjort til stipend, og det kan få konsekvenser for fremtidige lån.

Studenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med Lånekassens regelverk.

6.3 Fravær

For  campus- og liveundervisning blir det registrert  fravær  i hver skoletime. Ved udokumentert fravær som overstiger 20 dager av definert undervisningstid, kan du motta skriftlig varsel fra skolen. 

For onlineundervisning føres ikke ordinært fravær, men fraværsføringen baserer seg på fremdrift, tidsbruk og pålogging. Dersom man uteblir fra onlineundervisning/nettkurset  kan man få et varsel fra skolen og fraværet kan rapporteres til Lånekassen.

6.4 Eksamensoppmelding

Sonans kan veilede og assistere deg i forbindelse med eksamensoppmelding, men det er ditt eget ansvar å melde deg opp i alle fag innen gitt frist og sjekke at du har brukt riktig fagkode. Utdanningsmyndighetene er ansvarlige for at eksamen blir avviklet etter de regler som gjelder for privatister. Sonans tar forbehold om at det kan skje endringer i eksamensforskriftene i tiden mellom skolestart og eksamen. Endringer av betydning skal varsles på skolen eller via skolens læringsplattform. 

7. Skolens plikter

7.1 Lærere

Sonans skal stille med faglig kvalifiserte lærere. Lærere blir evaluert hvert semester.

7.2 Undervisning

Campusundervisning: Skoleåret starter i normalt i siste halvdel av august eller januar. Innføringskurs i språkfag, matematikk og tilgang til læringsplattform kan starte to uker før oppstart. Dette gjelder også kombinasjon av online – og campus- og/eller liveundervisning. Skolerute med nødvendige datoer for oppstart fås på den enkelte skole. Timeplanen gjøres  tilgjengelig  like  før  skolestart  og den kan unntaksvis bli justert i løpet av skoleåret. Aktiviteter utover ordinær undervisning, f.eks  prøveksamener, labøvelser, eksamensforberedelser og å ta igjen tapt undervisning pga læreres sykdom/permisjon, kan bli  lagt til kveld og helger. 

Sonans tilbyr 24 uker undervisning innen definerte helårskurs og 12 uker undervisning innen definerte halvårskurs. Seminarer og andre korte kurs, eller fag med tidlig eksamensavvikling, kan avvike fra denne normen. Dette er i så fall spesifisert i kursbeskrivelsen.

Hvis lærer er borte fra undervisningen, skal den tapte undervisningen gjennomføres på et annet tidspunkt.

Dersom forhold som nevnt i punkt 8.4 hindrer ordinær campusundervisning fra å bli gjennomført, skal undervisningen så langt det er praktisk og rimelig mulig gjennomføres som onlineundervisning.

Onlineundervisning: Administrasjon og nettlærer skal svare så fort som mulig og innen 24 timer på faglige henvendelser via læringsplattformen ALF. Dette gjelder ikke i helger, høytider og skoleferier. Lærere har sommerferie i juli måned, og romjulen brukes til fagutvikling/avspasering. I de periodene kan man ikke forvente tilbakemelding fra lærer.

Unntak fra 24-timersregelen gjelder tilbakemelding på innsendingsoppgaver Hvis ikke annet tidspunkt er avtalt med onlinelærer, må du påberegne ca. 4 virkedager før tilbakemelding fra lærer kan forventes.

7.3 Ordensregler

På skolen og ulike nettfora opptrer vi hensynsfullt og høflig mot hverandre. All bruk av skjellsord og navnekalling er uakseptabelt. Mobbing tolereres ikke. Det skal være arbeidsro i timene. Forstyrrende bruk av mobiltelefon i timene skal ikke forekomme, og telefoner skal derfor slås av/på lydløs modus dersom annen beskjed ikke blir gitt. All bruk eller oppbevaring av rusmidler og alkohol på skolen er forbudt. Dersom du inntar rusmidler på skolen eller møter i påvirket tilstand, vil du umiddelbart bli bortvist fra skolen. Farlige gjenstander eller våpen er strengt forbudt på skolens område. Brudd på ordensreglene kan føre til utvisning fra skolen.

7.4 Personlige eiendeler

Du står selv ansvarlig for effekter som medbringes til skolen, slik som klesplagg, pc/nettbrett/mobil, kalkulatorer, bøker m.m. Kjøp og salg av skolebøker skjer på eget ansvar.

8. Mangler ved Sonans' tilbud

8.1 Retting og prisavslag

Hvis du mener studietilbudet ikke er kontraktsmessig, må du gi beskjed til Sonans innen ti dager slik at evt mangler kan utbedres. Slik beskjed skal normalt gis skriftlig. Sonans kan velge å rette mangelen ved å tilby supplerende eller alternativt opplæringstilbud som er relevant, og som i vesentlig grad tilsvarer tilbudet du er forespeilet i kontrakten. Retting skal utføres såfremt det ikke påfører Sonans urimelig kostnad eller ulempe.

Dersom mangelen ved studietilbudet ikke rettes innen rimelig tid, kan studenten ha krav på forholdsmessig prisavslag, men maksimalt begrenset oppad til skolepengenes beløp.

8.2 Heving

Dersom mangelen ikke kan avhjelpes ved retting eller prisavslag, kan studenten heve kontrakten med Sonans hvis mangelen skyldes vesentlig kontraktsbrudd fra skolens side. Studenten må gi Sonans varsel om slik heving innen rimelig tid.

8.3 Erstatning

For det tilfelle at en kontrakt heves, kan studenten kreve erstatning etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Sonans påtar seg ikke erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes forhold utenfor vår kontroll, inkludert forhold som nevnt i punkt 8.4. Et eventuelt krav om erstatning må dokumenteres og fremsettes uten ugrunnet opphold.

8.4 Force majeure

Sonans skal ikke anses for å ha misligholdt noen forpliktelse etter denne avtalen i den utstrekning oppfyllelsen kan godtgjøres å ha blitt forhindret på grunn av en force majeure- begivenhet. Med en force majeure-begivenhet menes en hindring utenfor Sonans' kontroll som Sonans ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

Slike forhold omfatter forhold Sonans ikke har reell mulighet til å kontrollere eller påvirke, herunder, men ikke begrenset til, krig, opprør eller uroligheter, mobilisering eller militærinnkalling, brann, ekstremvær, arbeidskonflikter inkludert streik og lockout, epidemier eller utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, myndighetspålegg om nedstengelse og lignende.

Dersom Sonans påberoper seg en force majeure-begivenhet skal Sonans innen rimelig tid:
a)    Varsle studenten om arten og omfanget av hindringen, og
b)   iverkesette rimelige tiltak for å overvinne hindringen og oppfylle forpliktelsen etter avtalen.
Sonans' forpliktelser under avtalen suspenderes så lenge hindringen varer og brudd på skolens kontraktsforpliktelser skal ikke anses som mislighold fra Sonans' side. Studenten har ikke rett til å kreve erstatning eller annen økonomisk kompensasjon for tap som skyldes force majeure-begivenheten.